Poštovani,

Obavještavamo Vas da Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT organizuje jednodnevni seminar namjenjen institucijama osnovnog, srednjeg i predškolskog obrazovanja, te kulturnim ustanovama.
Seminar će biti posvećen primjeni Zakona o javnim nabavkama u praksi sa posebnim osvrtom na e-aukciju koju su ugovorni organi obavezni primjenjivati od 2017. godine i spornim pitanjima u primjeni Zakona o radu.

Teme seminara

Postupci provođenja e-aukcije i pravna zaštita

 • Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije
 • Priprema, zakazivanje i provođenje e-aukcije
 • Problemi u primjeni

Uslovi i način sprovođenja postupka javnih nabavki za organizaciju putovanja

 • Ekskurzije za učenike završnih razreda
 • Izvođenje jednodnevnih izleta za grupe predškolskog vaspitanja i obrazovanja
 • Nastava u prirodi

Provođenje postupka javne nabavke
Koraci koji vode ka uspješnoj pripremi konkurentskog zahtjeva

 • Plan javnih nabavki
 • Priprema odluka/rješenja (o pokretanju postupka, imenovanju komisije za JN, odluke o izboru/poništavanju postupka i sl.)
 • Priprema tenderske dokumentacije
 • Otvaranje ponuda
 • Zapisnici i preporuka Komisije (zapisnik o otvaranju ponuda, o pregledu i ocjeni ponuda i sl.)
 • Zaključivanje ugovora i obaveze ugovornih organa

Priprema tenderske dokumentacije

 • Sadržaj tenderske dokumentacije (opšti podaci, podaci o predmetu JN, kvalifikacioni uslovi, podaci o ponudi i sl.)
 • Priprema konkurentskog zahtjeva - praktičan primjer (npr. nabavka ogrjeva)

Usluge iz Aneksa 2 dio B Zakona o javnim nabavkama

 • Poziv za dostavljanje ponuda – praktičan primjer ( hotelske i ugostiteljske usluge i usluge stručnog usavršavanja).

Sporna pitanja i primjena Zakona o radu u obrazovnim institucijama

 • Zasnivanje radnog odnosa, vrste i trajanje ugovora o radu sa akcentom na ugovor o radu na određeno vrijeme i neodređeno vrijeme
 • Pravo na odmor i odsustvo pri radu, godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsustvo sa rada zaposlenika
 • Prestanak radnog odnosa, razlozi, postupak, otkaz ugovora od strane radnika i otkaz ugovora od strane poslodavca
 • Zaštita prava radnika

Predavači

 • Dragana Kovačević ◊ akreditovani predavač javnih nabavki
 • Mirjana Gajić ◊ viši saradnik za javne nabavke i praćenje ulaganja u Ministarstvu prosvjete i kulture RS
 • Todor Skakić ◊ viši stručni saradnik u resoru rada u Min. rada i boračko invalidske zaštite (član radne grupe za izradu Zakona o radu)

Mjesto odžavanja seminara

 • Banja Luka - Hotel Bosna - Kristalna sala

Datum i vrijeme odžavanja seminara

 • 31. mart, 2017. godine sa početkom u 10 časova

Kotizacija

 • 119,00KM + PDV (139,23 sa PDV-om) po učesniku
 • Molimo Vas da izvršite uplatu na račun : 555-007-00223898-94 (Nova banka a.d. Banja Luka)

Informacije

 • U okviru kotizacije svi polaznici dobijaju Certifikat o završenom seminaru kao i radni materijal.
 • Za učečće na seminaru potebno je da popunite obrazac za prijavu i dostavite ga putem email-a: edukacija@swot.ba
  ili faks-a: 051 322 961

Prijavi se